Kinh tế

Bảo hiểm phi nhân thọ 2023: Doanh thu sụt giảm, lợi nhuận bật tăng

Dù thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn báo lãi lớn.